Algemene Voorwaarden

Lees verder of Download de Algemene Voorwaarden als pdf.

Algemene voorwaarden van Alboforma Grafisch Ontwerp, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 71275541

Artikel 1 • Definities
1.1 Opdrachtnemer: Alboforma Grafisch Ontwerp wordt hierna genoemd: “Alboforma”.
Opdrachtgever: De wederpartij van Alboforma. Hier onder wordt verstaan; degene die aan Alboforma werkzaamheden
opdraagt, en/of Alboforma verzoekt een offerte uit te brengen en/of een ontwerp te vervaardigen. Hierna genoemd: “Klant”.

Artikel 2 • Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Alboforma en de Klant en dienen te worden beschouwd als onderdeel van alle aanbiedingen/overeenkomsten van Alboforma en van verbintenissen van welke aard dan ook, met Alboforma, tenzij anders is overeengekomen.
2.2 Instructies omtrent de opbouw en voorbereiding van de opdracht en orderformulier en eventueel een door de Klant ingevulde briefing, maken onderdeel uit van de tussen partijen geldende overeenkomst.
2.3 De Klant is gebonden aan een overeenkomst en verklaart kennis genomen te hebben en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden in de volgende gevallen:
a. Door ondertekening of akkoord te gaan met een overeenkomst met Alboforma.
b. Het elektronisch indienen van een opdracht per e-mail.
c. Het bevestigen van een opdracht per e-mail.
d. Het akkoord gaan met een – via e-mail – toegestuurde overeenkomst.
2.4 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Klant of van derden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2.5 In geval van een overeengekomen afwijking blijven de overige voorwaarden onverkort van kracht.
2.6 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Alboforma en de Klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 • Aanbiedingen en offertes
3.1 De door Alboforma aangeboden offertes zijn vrijblijvend. Offertes zijn gedurende 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld.
3.2 De opgegeven prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.3 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen Alboforma en de Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk of per e-mail zijn aanvaard door beide partijen.
3.4 Indien zich in de voor Alboforma prijsbepalende factoren wijzigingen voordoen, zoals prijzen voor het drukwerk (wat niet door Alboforma zelf wordt uitgevoerd), is Alboforma gerechtigd de overeengekomen prijzen te wijzigen.
3.5 Voorbeelden, ideeën of voorstellen getoont aan de Klant voor offerte doeleinden, mogen niet worden gebruikt bij het laten uitvoeren van de opdracht bij een derde partij. Bij constatering van een dergelijk feit zullen dergelijke ideeën en voorbeelden alsnog in rekening worden gebracht.

Artikel 4 • Prijzen, facturatie en betalingen
4.1 Alle door Alboforma genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
4.2 Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Alboforma van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
4.3 Tenzij anders overeengekomen: Geldt een aanbetaling van 20% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte of de overeenkomst. Deze aanbetaling zal betaald moeten worden middels een Deel-factuur, met een betalings termijn van 7 dagen, tenzij anders vermeld op de Deel-factuur. Zodra Alboforma de aanbetaling heeft ontvangen van de Klant, zal er gestart worden met het uitvoeren van de opdracht. Na het afronden van de opdracht wordt het restant bedrag gefactureerd. Oplevering van complete bestanden en eventueel bezorging van besteld drukwerk vindt altijd plaats ná volledige betaling van alle openstaande facturen.
4.4 Het niet voldoen van een deel van het overeengekomen bedrag, verplicht Alboforma niet tot het opleveren van een overeenkomstig gedeelte van de opdracht. Reeds voldane termijnen zal in voorkomende gevallen geen aanspraak meer op gedaan kunnen worden door de Klant daar dit beschouwd zal worden als vergoeding voor de reeds gemaakte kosten en geïnvesteerde tijd van Alboforma.
4.5 Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen (oftewel de vervaldatum vermeld op de factuur) na factuurdatum te geschieden, op de door Alboforma aan te geven wijze, tenzij anders overeengekomen of vermeld. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
4.6 Indien de Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 25,-. Indien de Klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een juridische dienstverlener zoals een incassobureau, in welk geval de Klant naast het verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en vergoeding van gerechtelijke kosten, alsmede wettelijke rente en de overige uit het verzuim voortvloeiende (vertragings)schade. Alboforma is gerechtigd de uitvoering van overeenkomsten op te schorten zolang de Klant niet heeft voldaan aan haar verplichtingen jegens Alboforma.
4.7 Alle gemaakte uren zullen door Alboforma in rekening worden gebracht, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 5 • Verplichtingen van de Klant
5.1 Indien de Klant materiaal ter verwerking aanlevert, dient hij voor tijdige aanlevering zorg te dragen. De Klant zal hiertoe instructies van Alboforma opvolgen en de Klant staat ervoor in dat Alboforma een voldoende hoeveelheid materiaal en een kwalitatief geschikt materiaal zal ontvangen. Alboforma is niet gehouden dit materiaal voorafgaande aan de bedrukking of de van de bewerking op de geschiktheid te onderzoeken en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het te kort schieten in de nakoming van een overeenkomst als dat zijn oorzaak vindt in de aard van het door de Klant aangeleverde materiaal. Indien hier sprake van is zal Alboforma de klant op de hoogte brengen alvorens het materiaal in gebruik te nemen voor productie of verwerking. De klant dient vervolgens akkoord te gaan om het materiaal zo verder te verwerken.
5.2 De Klant is gehouden de instructies van Alboforma omtrent de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst op te volgen.
5.3 De Klant is gehouden tijdig wijzigingen in contactgegevens door te geven.

Artikel 6 • Uitvoering van de overeenkomst
6.1 Alboforma zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren en te streven naar een voor de Klant goed en bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Alboforma de Klant op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
6.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Alboforma het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten. Alboforma heeft hierin geen verplichting om dit bij de klant te melden.
6.3 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Alboforma zijn verstrekt, heeft Alboforma het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en eventueel de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Klant in rekening te brengen.
6.4 Het is de Klant niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Alboforma veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, aan te brengen.
6.5 De Klant is verantwoordelijk om de van Alboforma ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan Alboforma terug te zenden. Goedkeuring van de proeven door de Klant geldt als erkenning dat Alboforma de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd. Alboforma is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de Klant goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
In eerste instantie zal de Klant van Alboforma een digitale proef ontvangen, ter goedkeuring. De Klant dient deze digitale proef schriftelijk en letterlijk goed te keuren. Deze goedkeuring mag per e-mail plaatsvinden.
Op verzoek van de Klant kan er eventueel een drukproef verstuurd worden. In dit geval zal deze drukproef ook ondertekend voor akkoord terug gestuurd moeten worden. De kosten van de drukproef en de kosten van verzending daarvan zal naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht worden, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.
Vanaf het moment dat goedkeuring van de Klant is gegeven zal de opdracht geproduceerd worden. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van de Klant om de levertijd niet in gevaar te brengen door de proef niet tijdig goed te keuren.
6.6 Het is de Klant verboden om beelden of onderdelen van de drukproef bij derden in productie te nemen of hiermee bij derden opdracht te geven om de beelden of onderdelen op de drukproef te produceren. Alsook de beelden al in gebruik te nemen vanuit de proef, voordat dit aangeleverd wordt op de juiste en afgesproken manier door Alboforma.
6.7 Alboforma is niet aansprakelijk voor afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, volgens de zet-, druk-, of andere proef. En deze afwijkingen kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
6.8 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Klant binnen 5 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 8 werkdagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Alboforma. Uw klacht kan worden gericht aan: Alboforma, Adres: Mijdrechtstraat 11, 5045 KA Tilburg, E-mail: info@alboforma.nl.
6.9 Alboforma kan een overeenkomst met de Klant direct beëindigen wanneer de Klant zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Alboforma gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijhorende voorwaarden.

Artikel 7 • Meerwerk
7.1 Werkzaamheden of andere prestaties die buiten de overeenkomst zijn gesloten of overige overeengekomen diensten en/of producten vallen onder meerwerk. Tenzij anders overeengekomen wordt meerwerk volgens het thans geldende uurtarief van Alboforma gefactureerd.
7.2 Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Alboforma de Klant van tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
7.3 Na het ondertekenen van een overeenkomst met Alboforma, en het goedkeuren van de voorgestelde ontwerpen. Is het niet mogelijk om kosteloos van ontwerp te veranderen. Alboforma zal in dat geval eerst informeren over de kosten hiervan.
7.4 Indien sprake van een bepaald aantal kleine aanpassingen die inbegrepen zijn in de prijs. Dan beoordeeld Alboforma zelf of de aanpassing inderdaad een kleine aanpassing is. Als dit niet het geval is, dan is er sprake van meerwerk en wordt het op dat moment geldende uurtarief gehanteerd.

Artikel 8 • Levering en levertijd
8.1 Na oplevering komt het geleverde voor risico van de Klant.
8.2 De Klant ontvangt na realisatie van de opdracht en na de volledige betaling alle bijhorende gegevens en, in geval van een logo ontwerp worden de bijhorende vector bestanden overhandigd aan de Klant.
8.3 De door Alboforma opgegeven termijnen voor levering zijn nimmer fataal en worden verstrekt onder voorbehoud van beschikbare capaciteit en materiaal. Overschrijding van de levertijd leidt niet tot een recht tot ontbinding van de overeenkomst door de Klant, of het recht om nakoming van verplichtingen jegens Alboforma op te schorten c.q. schadevergoeding te vorderen. Alboforma verplicht zich wel om wijzigingen in de levertermijn z.s.m. kenbaar te maken.
8.4 Levering geschiedt op de door de Klant aangegeven locatie, tenzij partijen uitdrukkelijk anderszins overeenkomen. Het vervoer van door de Klant bestelde artikelen geschiedt immer voor rekening en risico van de Klant.
8.5 Indien de Klant de bij Alboforma bestelde zaken/diensten, waarvan de orderbevestiging en/of drukproef akkoord is gegeven door de Klant, niet afneemt, is door de Klant aan Alboforma 100% van het factuurbedrag verschuldigd, onverminderd het recht van Alboforma op schadevergoeding.
8.6 De Klant is gehouden om direct bij of na aflevering het geleverde te controleren. Klachten van de Klant over de levering c.q. geleverde zaken moeten schriftelijk bij Alboforma worden ingediend binnen 8 dagen na de aflevering. Indien de Klant binnen genoemde termijn van 8 dagen geen schriftelijke klacht bij Alboforma heeft ingediend, mag Alboforma ervan uitgaan dat het geleverde door de Klant is goedgekeurd en aanvaard. Geringe c.q. in de markt geaccepteerde en/of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit of kwantiteit van geleverde zaken kunnen niet leiden tot een grondslag voor een klacht.
8.7 Indien een klacht van de Klant gegrond wordt bevonden zal Alboforma de geleverde zaken herstellen, aanvullen en/of vervangen. Alboforma is gerechtigd om in plaats daarvan de Klant te crediteren voor de minder waarde van de zaken tot een maximum van het factuurbedrag.

Artikel 9 • Auteursrechten
9.1 De Klant garandeert aan Alboforma, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de Klant ontvangen zaken zoals kopij, modellen, merken, tekeningen, fotografische opnamen, informatiedragers, computer programmatuur, databestanden, etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet of andere nationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad.
9.2 De Klant vrijwaart Alboforma zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken van derden krachtens de in deze voorwaarden genoemde wet- en regelgeving.
9.3 Indien ten aanzien van de rechten als bedoeld in dit artikel twijfel ontstaat is Alboforma bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat onherroepelijk komt vast te staan dat Alboforma door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt, waarna Alboforma de opdracht alsnog binnen een redelijke termijn zal uitvoeren.
9.4 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft/wordt Alboforma rechthebbende op auteursrechten die ontstaan op de door haar bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken en productie- en hulpmiddelen, ook als deze niet als afzonderlijke post in de overeenkomst zijn vermeld.
9.5 De door Alboforma te leveren of geleverde zaken, productie- en hulpmiddelen of gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor Alboforma bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.
9.6 De Klant verkrijgt na levering door Alboforma het niet exclusieve recht tot gebruik van de door Alboforma in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken. Het even bedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig productieproces.
9.7 In geval van een logo ontwerp, zal de Klant na volledige betaling van alle openstaande bedragen, het ontworpen logo ontvangen in vector formaat. Hiermee en vanaf dat moment staat het de Klant vrij om dit logo te gebruiken om het te laten bedrukken op andere dragers, zonder dat de Klant hiervoor schriftelijke toestemming nodig zal hebben van Alboforma.

Artikel 10 • Aansprakelijkheid en vrijwaring
10.1 Behoudens opzet of grove schuld, is Alboforma niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, bedrijfsschade en/of overige vormen van indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden.
10.2 Alboforma staat in voor de bruikbaarheid en de kwaliteit van alle door haar geleverde producten, mits gebruikt onder normale omstandigheden, overeenkomstig de gebruiksadviezen en voor het doel waarvoor deze producten bestemd zijn.
10.3 Alboforma is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect voortvloeiende uit gebreken aan door Alboforma geleverde producten, waaronder mede begrepen de omstandigheid dat geleverde producten niet aan de product omschrijving of product specificaties voldoen, ter beschikking gestelde zaken of bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte zaken, dan wel voortvloeiende uit een afwijkende kwaliteit van het geleverde product.
10.4 Iedere aansprakelijkheid van Alboforma is in elk geval beperkt tot:
a. het factuurbedrag c.q. de waarde van het desbetreffende product of dienst;
b. indien de aansprakelijkheid onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering van Alboforma valt: het bedrag dat door de verzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.

Artikel 11 • Eigendomsvoorbehoud
11.1 Alboforma behoudt zich de eigendomsrechten van de aan de Klant geleverde zaken voor, totdat alle vorderingen van Alboforma op de Klant, in het bijzonder doch niet uitsluitend uit hoofde van de betaling van geleverde zaken of diensten vermeerderd met kosten en/of schade, volledig zijn voldaan.
11.2 De Klant is gehouden de door Alboforma geleverde -nog niet aan Alboforma betaalde- zaken gescheiden te houden van andere zaken, teneinde vermenging van deze zaken te voorkomen.
11.3 Alle door Alboforma ontwikkelde ontwerpen kunnen door Alboforma voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Klant.

Artikel 12 • Overmacht
12.1 Onder overmacht van Alboforma vallen bedrijfsstoornissen van welke aard/oorzaak ook, waaronder mede -niet uitsluitend- zijn begrepen:
a. de nakoming van een voorschrift of verzoek van een overheidsinstantie, autoriteit of enig persoon dat te kennen geeft een dergelijke instantie of autoriteit te zijn of namens deze te handelen;
b. verhinderingen, beperkingen of belemmeringen met betrekking tot de productie en/of de aanvoer van grond- en hulpstoffen, waaronder mede begrepen het niet presteren van toeleveringsbedrijven van Alboforma;
c. feiten en/of omstandigheden die Alboforma niet heeft kunnen of redelijkerwijze heeft behoeven te voorzien en die van zodanige invloed zijn dat Alboforma indien die feiten en/of omstandigheden haar bekend waren geweest- de overeenkomst tot levering niet of onder andere voorwaarden zou zijn aangegaan.
12.2 Alboforma is bevoegd om in geval van overmacht de levering voor bepaalde tijd op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de Klant recht heeft op enige (schade)vergoeding.

Artikel 13 • Ontbinding
13.1 Alboforma is bevoegd de overeenkomst met de Klant met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de Klant recht heeft op (schade)vergoeding en waarbij al hetgeen de Klant aan Alboforma verschuldigd is, per direct opeisbaar is, indien zich één of meer van hierna genoemde situaties voordoet:
a. De Klant of haar bestuurder wordt strafrechtelijk vervolgd, gedetineerd of overlijdt, de onderneming van de Klant is/wordt beëindigd/ontbonden, in een andere rechtsvorm omgezet, juridisch gefuseerd /gesplitst of de onderneming dan wel de aandelen in de Klant worden voor meer dan 49% overgedragen aan een derde;
b. De Klant of haar bestuurder is in staat van faillissement verklaard, aan hem/haar is, al dan niet voorlopig, surseance van betaling verleend, of heeft anderszins het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn/haar vermogen c.q. activa verloren, heeft zijn schuldeisers een akkoord aangeboden of indien conservatoir of executoriaal beslag is gelegd op zaken en/of vermogensrechten van de Klant;
c. Indien de Klant tekort schiet in de nakoming van enige verplichting jegens Alboforma op welke grond dan ook.

Artikel 14 • Privacy bepalingen
14.1 De persoonsgegevens van de Klant worden door Alboforma enkel gebruikt voor de correcte uitvoering van onze werkzaamheden. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de Klant.
14.2 De persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Alboforma verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en dergelijke niet aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de Klant.

Artikel 15 • Toepasselijk recht & geschillen
15.1 Op alle overeenkomsten met Alboforma is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen welke uit overeenkomsten of verbintenissen met Alboforma mochten voortvloeien, zullen worden berecht door de absoluut bevoegde rechter in de plaats van vestiging van Alboforma.